Polityka pracownicza Síldarvinnsli hf

Síldarvinnslan to firma zaawansowana technologicznie w przetwórstwie rybnym. Taka organizacja jest wysoce zależna od wiedzy, umiejętności i wydajności swoich pracowników. Dlatego też jest bardzo ważne dla Síldarvinnsli , aby mieć do swojej dyspozycji dobrych i zadowolonych pracowników. W tym celu staramy się oferować środowisko pracy charakteryzujące się motywacją, bezpieczeństwem i dobrymi stosunkami. My chcemy zaoferować naszym ludziom:

 • środowisko pracy, gdzie kierownictwo i pracownicy współpracują ze sobą w celu stałego zwiększenia bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i wydajności
 • stałą pracę dobre zarobki
 • miejsce pracy, gdzie ludzie są zachęcani do robienia tego co najlepiej potrafią oraz ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności
 • elastyczność i równowaga między pracą a życiem prywatnym, w miarę możliwości
 • komunikacja charakteryzująca się dialogiem i szacunkiem
 • równouprawnienie do wynagrodzenia oraz możliwości rozwoju zawodowego
 • Uważamy, że wszystkie wypadki przy pracy są niedopuszczalne, niepotrzebne i można zapobiegać im właściwymi Zamierzamy koncentrować się na zapewnieniu, że praca w Síldarvinnsli ma jak najmniejszy negatywny wpływ na zdrowie i że każdy może bezpiecznie wrócił do domu.
 • Staramy się korzystać z wiedzy pracowników do identyfikowania możliwości poprawy procesów, zwłaszcza bezpieczeństwa pracowników oraz jakości produktów.
 • Nieustannie analizujemy zagrożenia w środowisku pracy i pracujemy w sposób systematyczny, aby zapobiec im lub je wyeliminować.
 • W celu zapewnienia efektywnej pracy na bezpiecznym poziomie powołana jest komisja do spraw bezpieczeństwa na wszystkich oddziałach Síldarvinnsli. Zebrania komisji powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał w celu omówienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, status wprowadzanych popraw i ich priorytety. Przedstawiciele BHP na każdym dziale, wraz z kierownikami, ponoszą odpowiedzialność za proces poprawy w danym miejscu pracy. Rada BHP Síldarvinnsli oraz kierownik BHP nadzorują bezpieczeństwo oraz zapewniają wsparcie i przeprowadzają kontrole.
 • Szczególny nacisk będzie położony na bezpieczeństwo nowych pracowników i otrzymają oni przeszkolenie o bezpiecznym sposobie wykonywania pracy, zanim zostaną dopuszczeni do samodzielnej pracy.
 • Oferujemy naszym pracownikom okresowe badania zdrowotne i dotacje różnych kosztów związanych z poprawą zdrowia i kondycji.
 • Znajdowanie się w pracy pod wpływem środków odurzających jest surowo zabronione i jest uważana za poważne naruszenie bezpieczeństwa. Pracownicy cierpiący na ten problem mogą uzyskać wsparcie, by go pokonać. Pracownicy mogą również otrzymać wsparcie, aby przezwyciężyć uzależnienie od tytoniu.

Zamierzamy pracować nad powyższym, koncentrując się na:

Działania doskonalące bezpieczeństwo i higienę:

 

Pewna praca i zarobki

 • Dążymy do zapewnienia stałej pracy i świadczeń pracowniczych najlepiej jak to tylko możliwe. Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, jest to z natury pewna niewiadoma, ale na obecną chwilę pozycja jaka jest w Síldarvinnsli może zaoferować swoim stałym pracownikom bezpieczne miejsca pracy oraz dobry dochód roczny.
 • Naszym celem jest, aby pracownicy korzystali z dobrych warunków za rozsądny nakład pracy i dobrą wydajność.
 • Wszelkiej dyskryminacji, na przykład ze względu na płeć, pochodzenie, preferencji seksualnych lub innych osobistych różnic, jest zabronione. Decyzje dotyczące zatrudniania, wynagrodzenia i kariery opiera się na kwalifikacjach danych miejsc pracy, umiejętnościach i doświadczeniu pracownika i / lub układów zbiorowych płac według potrzeb.
 • Síldarvinnslan ma na celu ściśle przestrzegać równości między kobietami i mężczyznami, zarówno pod względem dochodów w firmie. Síldarvinnslan zamierza przeprowadzić niezależne audyty by zapewnić, że dochody nie są zależne od płci.
 • Kierownictwo Síldarvinnsli powinno swoim pracownikom jasno określić, co się od nich oczekuje w pracy. I są zobowiązani do monitorowania wydajności pracowników i zapewnić konstruktywną informację zwrotną. To zapewnia lepszą wydajność i wykorzystanie umiejętności każdej osoby. Wymogi w stosunku do pracownika zgodne w zależności od jego umiejętności, wydajności i jego zainteresowania.
 • Należy starać się by wykorzystać umiejętności ludzi jak najlepiej i przydzielać zadania według kwalifikacji. Celem jest zapewnienie dobrym pracownikom warunki do rozwoju w pracy.
 • Potrzeby na szkolenie pracownika są analizowane regularnie i kursy oraz szkolenia są organizowane w celu ich zaspokojenia.

Motywacja, kariera i kształcenie

Elastyczność i równowaga

 • Dążyć należy aby praca, wolne i przerwy w produkcji były przewidywalne na ile to możliwe i jak najszybciej dostarczać informacje na ten temat.
 • Jeżeli zdolność pracownika do wykonywania obecnej pracy zmieni się, rozpatrywana będzie ewentualność wykonywania innej pracy w zakładzie.
 • Dążyć należy do tego by pracownikom dawać wolne od pracy wtedy kiedy o to poproszą, za każdym razem biorąc pod uwagę sytuację na produkcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na prośbę o czas wolny jeżeli jest potrzebne ze względu na chorobę w rodzinie lub z innych przyczyn osobistych.
 • Termin zakończenia pracy w Síldarvinnsli jest elastyczny. W wieku lat 67, pracownik odbędzie rozmowę z pracownikiem kadr na temat zakończenia pracy. Moment zakończenia pracy jest zależny na podstawie charakteru wykonywanej pracy, wydajności w pracy i zdrowia pracownika. Jeśli stan zdrowia jest dobry i obie strony są zainteresowane to pracownik może kontynuować prace w firmie do 70 roku życia.
 • Rozmowa o zakończeniu pracy przeprowadzana jest w wieku lat 62. Gdzie ocenia się okres zdolność kontynuowania pracy przez pracownika, wiadome jest że niektóre pracy stają się trudniejsze z wiekiem, takie jak praca w systemie zmianowym oraz marynarzy. Jeśli pracownik chce zmniejszyć prace lub jest niezdolny do wykonywania swoich obowiązków z przyczyn zdrowotnych podjęte zostaną starania, aby zaoferować mu inną pracę w firmie.

Komunikacja i konsultacja

 • Síldarvinnslan stara się udzielać pracownikom jasne informacje na temat funkcjonowania firmy w każdym momencie. Na stronie internetowej firmy są zawsze najnowsze wiadomości z działalności.
 • Co kwartał odbywają się spotkania pracowników na wszystkich stanowiskach pracy Síldarvinnsli. Kierownictwo każdego działu są odpowiedzialne za odbycie się tego spotkania. Na spotkaniu są omawiane sprawy BHP I doskonalenie jakości, perspektywy w zakresie rybołówstwa i przetwórstwa oraz wszystkich istotnych planowanych zmian w branży. Spotkanie powinno obejmować czas na pytania, odpowiedzi i dyskusje.
 • W przypadku zmian lub decyzji, które będą miały wpływ na pracowników, pracownicy powinni zostać poinformowani na czas, dając im możliwość wypowiedzenia się i zadawania pytań.
 • Pracownicy i kierownictwo Síldarvinnsli powinni traktować się nawzajem z szacunkiem i uprzejmością. Jakikolwiek rodzaj mobbingu lub molestowania jest całkowicie zabroniony.

Polityka firmy nie jest dokumentem wyczerpującym. Dodatkowo stosowane są różne przepisy o realizacji pracy, odpowiedzialności i obowiązkach. Dodatkowo oczywiście Síldarvinnslan podlega przepisom prawnym i układom zbiorowym i dąży do ścisłego ich przestrzegania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku personelu Síldarvinnsli, który jest dostępny na naszej stronie internetowej.